Algemenevoorwaarden - Fly and Run

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 
Fly&Run

Algemene Voorwaarden


 
Algemene Voorwaarden Fly&Run uitgevoerd door Sport-Active Nederland
 
1. Begrippen
1.1. Organisatie: betreft Sport-Active Nederland, ingeschreven onder KvK-nummer 66768896, te Zwolle.                                                        
1.2. Opdrachtgever: elke particulier/rechtspersoon welke een overeenkomst aangaat met Sport-Active Nederland.
1.3. Deelnemer: de opdrachtgever zelf, indien particulier. De afgevaardigde in naam van de rechtspersoon.
1.4. Trainer/ Begeleider: persoon die namens Sport-Active Nederland de overeenkomst uitvoert.
1.5. Overeenkomst van opdracht: Een door de opdrachtgever uitgegeven opdracht aan Sport-Active Nederland, welke beide partijen, schriftelijke, ondertekend hebben.
 
Deze overeenkomst is gebaseerd op de algemene voorwaarden.
 
2. Overeenkomst van opdracht
De inschrijving is definitief wanneer de betaling op de rekening van Sport-Active Nederland is voldaan. Vanaf dat moment is de overeenkomst bindend. De overeenkomst omvat alle te leveren diensten en producten door Sport-Active Nederland aan de opdrachtgever/deelnemer.
 
3. Toepasselijkheid
3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten, producten, activiteiten en aanbiedingen welke door Sport-Active Nederland worden aangeboden aan de opdrachtgever/deelnemer.
3.2. Standaardvoorwaarden welke door de opdrachtgever/deelnemer worden verstrekt, in relatie tot de overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze door de organisatie, schriftelijk, zijn aanvaard.
3.3. De voorwaarden zullen schriftelijk en/of digitaal ter inzage worden aangeboden aan de opdrachtgever/deelnemer.
3.4. Door middel van het aanvinken van de ‘gelezen en accepteren’-button op de website, of het ondertekenen van de algemene voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden van kracht.
 
4. Gezondheid & Vertrouwelijkheid
4.1. De opdrachtgever/deelnemer verplicht zich, voor het aangaan van een overeenkomst met Sport-Active Nederland, eventuele gezondheidsklachten te vermelden.
4.2. Bij twijfel van aanwezigheid van gezondheidsklachten, verplicht de opdrachtgever/deelnemer zich een arts te raadplegen.
4.3. Gezondheidsklachten en andere persoonlijke informatie worden door Sport-Active Nederland met uiterste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.
4.4. De opdrachtgever/deelnemer is verplicht, tijdens de duur van de overeenkomst, om veranderingen in zijn gesteldheid, zowel lichamelijk als geestelijk voor, tijdens of na de activiteit van Sport-Active Nederland te melden.
4.5. De deelnemer/opdrachtgever is bij voorkeur verzekerd voor ongevallen.
 
5 Uitvoering van opdracht
5.1. Sport-Active Nederland is verplicht tot een zo goed en professioneel mogelijk begeleiden van de opdrachtgever, gedurende de periode welke in de overeenkomst vermeld staat.
5.2. De begeleiding vindt plaats naar het beste inzicht, deskundigheid en vermogen van de trainers en/of begeleiders.
5.3. De inhoud wordt bepaald door Sport-Active Nederland.
5.4. Het slagen of succes van de dienstverlening is echter afhankelijk van diverse factoren waar de trainers en/of begeleiders noch de organisatie invloed op hebben. Derhalve is er sprake van een inspanningsverplichting en geen garantieverplichting. Dit betekent dat Sport-Active Nederland niet in staat voor het succes of het welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever/deelnemer gestelde doel.
 
6. Tarieven en betalingen
6.1. Tenzij anders vermeld zijn de tarieven per persoon gebaseerd.
6.2. Het tarief omvat alle kosten zoals omschreven in de overeenkomst/factuur.
6.3. Bij activiteiten waarbij overnachtingen zijn inbegrepen wordt uitgegaan van verblijf in een tweepersoonskamer, indien anders overeengekomen. Hier kunnen extra kosten voor in rekening worden gebracht.
6.4.  De facturen van Sport-Active Nederland zijn zeven dagen geldig. Bij uitstel van betaling behoudt Sport-Active Nederland het recht van aanpassing van de reissom.
6.3. De tarieven kunnen zowel inclusief BTW (particulier) als exclusief BTW (rechtspersoon) worden vermeld.
6.4 Betaling geschiedt op een door Sport-Active Nederland aangegeven wijze, binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de factuur. 
6.5. Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, is Sport-Active Nederland gerechtigd de gereserveerde plek open te stellen voor andere opdrachtgevers/deelnemers.
 
7. Wijziging door de opdrachtgever/deelnemer
7.1. Bij eventuele wijziging zullen noodzakelijke administratiekosten à €25,- per boeking in rekening worden gebracht.
7.2. Indien de wijziging persoonsgegevens met betrekking tot vliegtickets betreft, zullen de kosten die de aanpassing van de persoonsgegevens met zich meebrengt bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.  
 
8. Hoofdelijkheid en in-de-plaatsstelling
8.1. Wordt de overeenkomst door de opdrachtgever/deelnemer mede ten behoeve van derden gesloten, dan is de opdrachtgever/deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
8.2. Tijdig voor aanvang van de activiteit kan de opdrachtgever/deelnemer zich laten vervangen door een ander, wanneer aan de navolgende voorwaarden is voldaan:
a. de ander voldoet aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
b. het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór aanvang ingediend;
c. de vervanging dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling aan Sport-Active Nederland.
8.3. De opdrachtgever/deelnemer en de ander die de opdrachtgever/deelnemer vervangt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Sport-Active Nederland voor betaling van het nog verschuldigde bedrag en eventuele additionele kosten ten gevolge van de in-de-plaatsstelling. 
 
9. Annulering/reisonderbreking
9.1 Indien de opdrachtgever/deelnemer de reis annuleert of af-of onderbreekt, gelden de navolgende annuleringskosten:
a. Bij annulering tot 3 maanden voor aanvangsdatum: 25% van de totale som.
b. Bij annulering binnen 3 maanden voor aanvangsdatum: 100% van de totale som.
c. Bij het niet komen opdagen op de dag van de activiteit of de dag van vertrek, of bij het missen van het betreffenden vervoersmiddel (indien van toepassing): 100% van de totale som. 
d. Bij het af- of onderbreken van de activiteit: 100% van de totale som
9.2. Het tijdstip van de annulering is de datum waarop de schriftelijke bevestiging van annulering wordt ontvangen door Sport-Active Nederland.
 
10. Wijziging door de organisatie
10.1. Sport-Active Nederland heeft het recht de overeenkomst te wijzigen indien gewichtige omstandigheden haar daartoe noodzaken. Sport-Active Nederland zal in dat geval de opdrachtgever/deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
10.2. In geval van een wijziging wegens gewichtige omstandigheden doet Sport-Active Nederland een gelijkwaardig alternatief aanbod aan de opdrachtgever/deelnemer.
10.3. Indien de wijziging betrekking heeft op één of meerdere wezenlijke punten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever/deelnemer de wijziging afwijzen.
10.4. Indien de opdrachtgever/deelnemer de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft Sport-Active Nederland het recht de overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever/deelnemer heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de totale som.

11. Opzegging door de organisatie
11.1. Sport-Active Nederland heeft het recht de overeenkomst op te zeggen indien gewichtige omstandigheden haar daartoe noodzaken. Sport-Active Nederland zal in dat geval de opdrachtgever/deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
11.2. Bij opzegging wegens gewichtige redenen zal Sport-Active Nederland de reeds betaalde bedragen onmiddellijk restitueren, hetzij een gelijkwaardige activiteit aanbieden.
12. Aansprakelijkheid
12.1. Sport-Active Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Hierbij is de inspanningsverplichting van toepassing.
12.2. Het gebruik van diensten en/of producten van Sport-Active Nederland geschiedt geheel op eigen risico. Sport-Active Nederland kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor blessures of andere lichamelijk schade die de opdrachtgever/deelnemer tijdens of ten gevolge van een activiteit heeft opgelopen.
12.3. Sport-Active Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid, bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten, of grove nalatigheid.
12.4. Sport-Active Nederland is niet aansprakelijk wanneer bij Sport-Active Nederland, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de opdrachtgever/deelnemer en/of derden toebehorende zaken schade wordt toegebracht.
12.5. Sport-Active Nederland is niet aansprakelijk wanneer de opdrachtgever/deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainers en/of begeleiders gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de opdrachtgever/deelnemer.
12.6. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de opdrachtgever/deelnemer worden gedragen.
12.7. De opdrachtgever/deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het ondernemen van een schade actie tegen Sport-Active Nederland wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Sport-Active Nederland aanbiedt.
12.8. De opdrachtgever/deelnemer dient Sport-Active Nederland te vrijwaren voor schade die de opdrachtgever/deelnemer bij anderen veroorzaakt.
 
13. Geschillen
13.1 Met eventuele klachten kan de opdrachtgever/deelnemer zich wenden tot Sport-Active Nederland.
13.2 Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
 
14. Intellectueel eigendom
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de opdrachtgever/deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de opdrachtgever/deelnemer toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Sport-Active Nederland voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Sport-Active Nederland. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Sport-Active Nederland. Alle door de opdrachtgever/deelnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., ten behoeve van Sport-Active Nederland zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Sport-Active Nederland ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de opdrachtgever/deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Sport-Active Nederland zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever/deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de opdrachtgever/deelnemer.

15. Beeldmateriaal
15.1. Tijdens de activiteiten van Sport-Active Nederland worden er foto’s, video’s en ander beeldmateriaal gemaakt. Door het accepteren van de algemene voorwaarden staat de opdrachtgever/deelnemer de portretrechten af aan Sport-Active Nederland.
15.2. Het beeldmateriaal kan worden gebruikt voor promotionele activiteiten.
15.3. Indien de opdrachtgever/deelnemer de portretrechten niet wenst af te staan aan Sport-Active Nederland, moet dit schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Sport-Active Nederland voor aanvang van de activiteit.
 
16. Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die door Sport-Active Nederland aan de samenstelling van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Sport-Active Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met Sport-Active Nederland die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven.
 
17. Slotbepalingen
In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voldoen, rust de beslissing bij Alexander Hulleman, eigenaar van Sport-Active Nederland.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu